CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

1.OBJECTE DEL CONTRACTE. L’objecte del present contracte (“Contracte de Subministrament”) és el subministrament d’energia elèctrica prestat per AQUÍ ENERGIA SL (El “Comercialitzador”) a les instal·lacions als punts de connexió (“Punt de subministrament”), tal i com permet i descriu el R.D. 485/2009. El titular del Punt de subministrament (El Client), autoritza i faculta al Comercialitzador a contractar amb l’Empresa distribuïdora on radica la instal·lació del client, l’accés a la xarxa com a mandatari i substitut del Client, facultant-li així mateix per a adquirir a tots els efectes la seva posició jurídica al Contracte d’Accés a la xarxa. El Client s’obliga a no rescindir el Contracte d’Accés a la xarxa mentre aquest estigui vigent al present contracte de subministrament.

2.PUNT DE SUBMINISTRAMENT I CONDICIONS TÈCNIQUES. Als efectes del present Contracte de Subministrament s’entén per Punt de Subministrament el punt de connexió o entrega situat a la instal·lació del Client. La tensió nominal d’entrega i les potències contractades són les que figuren a la base de dades de l’empresa distribuïdora cedent.

3.DURACIÓ DEL CONTRACTE, ENTRADA EN VIGOR I INICI DEL SUBMINISTRAMENT. La duració del Contracte de Subministrament és anual, a no ser que s’hagi pactat un terme inferior a les Condicions Particulars, i es prorrogarà tàcitament per termes anuals. Les gestions del canvi per part d’Aquí Energia, S.L. començaran a la data de la firma. La data efectiva d’entrada en vigor i el terme de duració del contracte començarà a comptar des del moment en el qual s’hagin fet efectius els accessos a la xarxa de distribució. Aquí Energia, S.L. notificarà al Client la data efectiva de l’entrada en vigor del contracte. En el cas que l’accés fos finalment denegat, el present contracte es rescindirà sense dret a indemnització per part de cap de les parts.

4.ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ. El Client autoritza i faculta a AQUÍ ENERGIA SL per a que, durant la vigència del present contracte, subscrigui en el seu nom i representació el contracte d’accés a la xarxa amb la companyia distribuïdora corresponent. El Client es compromet, durant la vigència del present contracte, a no rescindir el contracte d’accés a la xarxa subscrit pel Comercialitzador en el seu nom amb la distribuïdora corresponent. L’incompliment d’aquesta obligació donarà dret al Comercialitzador a resoldre el Contracte d’acord amb el que es disposa a la clàusula 12.

5.PREU. El Client s’obliga al pagament a la Comercialitzadora del preu de l’energia subministrada, així com de la tarifa d’accés i la resta de conceptes establerts a la legislació vigent, inclosos els impostos vigents en cada moment. Qualsevol variació de les tarifes d’accés o d’altres conceptes regulats que afectin al valor els termes facturables donarà potestat al Comercialitzador a modificar el mencionat terme. Qualsevol variació de conceptes facturables regulats per l’Administració serà íntegrament repercutida al Client. Els preus aplicables inicialment són els que es desprenen de l’Ordre IET/2735/2015, del 17 de Desembre. Seran així mateix a càrrec del Client totes aquelles despeses, costos i pagaments que resultin legalment exigibles com a conseqüència de la subscripció del contracte de subministrament i d’accés a la xarxa.

6.FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT. AQUÍ ENERGIA SL facturarà al Client d’acord amb les lectures del consum realitzades per l’Empresa Distribuïdora. No obstant això, el Cient faculta al Comercialitzador per a facturar una quantitat estimada, en el supòsit en el que la lectura no es realitzi abans de la finalització del període de facturació, d’acord amb els criteris de proporcionalitat respecte del consum en el mateix període de l’any anterior i, de no tenir- lo, a les mensualitats anteriors que tinguessin consums llegits. En cas que no es disposi de consums a les mensualitats anteriors, els consums s’estimaran amb els criteris de proporcionalitat respecte a clients amb les mateixes característiques. A aquests efectes els Comercialitzador podrà realitzar facturacions complementàries una vegada coneguts els consums reals, d’acord amb la normativa vigent. El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària al compte bancari que el Client va designar en el seu dia i que figura a les Condicions Particulars del Contracte. La data en la que s’ha de realitzar el pagament és aquella en la que l’entitat bancària en la qual s’hagi realitzat la domiciliació rebi la notificació amb l’import a abonar pel Cient que, en qualsevol cas, no podrà excedir els 15 dies a comptar des del final del període de facturació. A més de l’energia es facturaran els següents conceptes regulats: potència, reactiva, discriminació horària, complements per excés de potència, recàrrecs i bonificacions regulades per l’Administració, lloguer d’equips de mesura, impostos aplicables i altres conceptes que poguessin sorgir per ordre Administrativa. L’impagament de qualsevol factura generarà per compte del client, si procedeix, les següents despeses: els derivats de la devolució del rebut carregats per l’entitat financera al comercialitzador més una penalització de 20 euros, les despeses d’avís de deute i el tall de subministrament, els interessos de demora segons l’establert per a això a la llei de lluita contra la morositat Llei 3/2004 del 29 de Desembre, i sense perjudici de l’establert a la resta de condicions generals i els drets d’enganxament en el supòsit de tall i reposició del subministrament.

7.MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS. Els preus i les condicions reflectits podran ser modificats pel Comercialitzador en qualsevol moment de conformitat amb la present Condició. El Comercialitzador notificarà al Client la data concreta de la revisió de preus, prèvia informació pública a través de la seva pàgina web www.aquienergia.com o mitjançant un escrit dirigit al mateix, o a través de nota a la factura habitual de consum anterior a la modificació, amb un mínim de quinze dies d’antelació a l’entrada en vigor de la modificació. No obstant l’anterior, en el cas que la modificació suposés un augment de preu sobre l’inicialment estipulat, el Client podrà comunicar al Comercialitzador la seva decisió de resoldre el contracte, comunicant-ho per escrit, dins del termini dels 15 dies següents des de la comunicació de les mateixes. Transcorreguts 15 dies des de la posada en públic coneixement o des de la comunicació al Client sense que s’hagi rebut un escrit del Client manifestant la seva voluntat de resoldre el contracte, s’entendrà que accepta les modificacions econòmiques a la data determinada pel Comercialitzador. En el cas que la resolució contractual per part del Client no pogués fer-se efectiva, per les condicions de tramitació reglamentària aliens al Comercialitzador amb anterioritat a l’entrada en vigor dels nous preus establerts, aquests seran directament aplicables al Client fins que la resolució contractual es fes efectiva. Per altra banda, quan amb posterioritat a la data d’aquest Contracte, s’aprovin, promulguin, ratifiquin o modifiquin disposicions legals o reglamentàries d’índole administratiu, mercantil o tributari, o es modifiqui la interpretació judicial o administrativa de les mencionades disposicions o de les ja existents a la data del Contracte, en virtut de les quals el Comercialitzador patís un augment de cost o una alteració de les condicions de prestació del subministrament directament relacionades amb el compliment de les seves obligacions, el Comercialitzador podrà augmentar el preu proporcionalment, prèvia comunicació escrita al Client, de manera que es restableixi l’equilibri econòmic de la prestació a la que ve obligat el Comercialitzador. Qualsevol modificació de les condicions econòmiques del Contracte d’Accés serà repercutible directament al Contracte de Subministrament, i sense que en aquest cas pugui ser objecte de resolució per les parts.

8. EQUIPS DE MESURA I CONTROL. El Client deurà disposar en el Punt de subministrament durant la vigència d’aquest Contracte d’un equip de mesura i control de l’energia (“Equip de Mesura i Control”) que compleixi amb els requisits tècnics legalment establerts, essent responsable de la seva custòdia i del compliment de la resta d’obligacions establertes per la legislació vigent (RD 216/2014 I RD 1955/2000), eximint al Comercialitzador de qualsevol contingència que pogués derivar-se de l’incompliment de les mateixes. Aquest Equip de Mesura i Control podrà ser propietat del Client o llogat per aquest si així s’ha acordat a les Condicions Particulars, essent responsabilitat del propietari les verificacions i inspeccions periòdiques dels mateixos, així com totes les obligacions imposades a la normativa. El Client deurà garantir l’accés físic a l’Equip de Mesura i Control al Comercialitzador i a l’Empresa Distribuïdora corresponent, amb el fi de portar a terme la instal·lació, inspecció, lectura, manteniment, verificació, precintat o altres que, amb caràcter general. El Client es compromet a no manipular cap dels components de la instal·lació i, en especial, l’Equip de Mesura i Control, exonerant al Comercialitzador de qualsevol contingència que pogués derivar-se de l’incompliment d’aquesta obligació i sense perjudici de les responsabilitats que legalment fossin exigibles per la mencionada manipulació (arts. 87 i 93 RD 1955/2000)

9.DRETS D’ESCOMESA I DIPÒSIT DE GARANTIA. Les despeses que s’originen als treballs d’enganxament, extensió, reconnexió, verificació, accés o altres drets necessaris per a atendre el nou subministrament o per a l’ampliació del ja existent, que corresponguin a l’Empresa Distribuïdora, seran a càrrec del Client (art. 43 i sgs. RD 1955/2000). En el cas que s’exigeixi pel Distribuïdor acollint-se a l’art. 79.7 RD 1955/2000, el Comercialitzador podrà exigir al Client, en el moment de la contractació i al llarg de la vigència del Contracte, l’entrega d’una fiança o Dipòsit de Garantia.

10.TALL DEL SUBMISTRAMENT. 10.1 AQUÍ ENERGIA podrà tallar el subministrament d’energia elèctrica i resoldre el contracte en el supòsit que el Client no hagués satisfet, al venciment, qualsevol dels imports deguts en virtut d’aquest contracte. A aquests efectes, AQUÍ ENERGIA podrà exigir a l’Empresa Distribuidora que suspengui el subministrament elèctric passats 5 dies des de que és realitzarà el requeriment de pagament, a la direcció facilitada a aquests efectes en les Condicions Particulars. 10.2 Altres causes de suspensió. a) En casos de força major. b) Per incompliment d’alguna de les obligacions d’aquest Contracte i, en especial, la falta de pagament de qualsevol factura en el termini previst. c) En general, en els supòsits previstos en la normativa elèctrica vigent i, especialment, el incompliment de qualsevol obligació que s’imposi al Client com usuari del servei, per raons de seguretat o risc per persones o bens, o realització de tasques necessàries de manteniment, reparació, ampliació o substitució d’instal·lacions. d) Per resolució contractual, i d’acord amb el previst reglamentàriament. Si el Comercialitzador suspengués el subministrament per impagament, no es produirà la reposició del mateix fins que el client hagi realitzat tots els pagament endeutats, així com els interessos de demora debanats i les despeses ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministre.

11.DRET DE DESISTIMENT. El Client, sempre que sigui un consumidor o usuari i per al cas de contractació a distància (telefònica o per Internet) o quan el present document s’hagi signat fora del punt de venda del Comercialitzador, dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 3 de la Llei 3/2014, del 27 de Març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de Gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, o posteriors modificacions, podrà desistir del Contracte, deixant-lo sense efecte, ni necessitat de justificació i sense cap penalització, declarant-lo, de forma inequívoca (a la direcció, fax o correu electrònic assenyalat a l’encapçalament) i ens indiqui: Desistiment Raó social/ Nom i Cognoms, CIF/NIF, Direcció de subministrament, i data i signatura del seu dret. Si vostè ha sol·licitat que la prestació de serveis i començament durant el període de desistiment, abonarà l’import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en el que se’ns hagi comunicat el seu desistiment.

12.RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. Són causes de resolució del Contracte i de les seves renovacions, amb independència de les assenyalades a la legislació vigent i els termes i condicions descrits a la mateixa, les següents: (a)L’incompliment de qualsevol obligació provinent del Contracte, en especial l’impagament del preu i de l’ús de l’energia subministrada per la finalitat o ús diferent de l’establert; (b) Per notificació anticipada del Client dos mesos abans de la seva finalització; (c) Per finalització de la duració del Contracte i per el cas de que el Client no hagi sigut informat de l’alternativa de subministrament amb el fi de continuar amb el mateix; (d) En els supòsits d’impossibilitat legal de tramitar la suspensió del subministrament; (e) Un canvi normatiu o una modificació de les condicions tècniques del Client que impliqui per a alguna de les Parts la pèrdua del dret a la aplicació de condicions assenyalades al RD 216/2014; i (f) sempre que tingui la consideració de “consumidor” (art. 3 RD Legislatiu 1/2007), el Client podrà desistir sense cap cost en el termini de 14 dies naturals des de la celebració del Contracte per al qual es facilita en aquest acte la informació i esborrany a l’efecte. En cas de conformitat amb l’inici del subministrament abans de l’assenyalat termini el Client abonarà al Comercialitzador un import proporcional a la part ja prestada del servei al moment en el que s’hagi informat a l’empresari de l’exercici del dret de desistiment. Aquest import es calcularà sobre la base del preu total acordat al Contracte i, en el seu cas, sobre la base del valor de mercat de la part ja prestada del servei. En els supòsits (a) y (b), el Comercialitzador podrà aplicar una penalització l’import màxim de la qual equivaldrà al 5% del preu del Contracte per l’energia estimada pendent de subministrament. Aquest mètode correspondrà amb el d’estimació de mesures vigent per al canvi de comercialitzador.

13.CONCEPTES REGULATS. Aquests conceptes que s’enumeren de forma exhaustiva subjectes a la regulació tals com impostos, complements tarifaris, terme de potència, lloguer d’equips, consum d’energia reactiva, costos produïts pels excessos a la potència demandada sobre la potència contractada, etc. no computaran a efectes de descompte i seran facturats al client de conformitat amb la legislació aplicable al moment del consum.

14.QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT. Els estàndards de qualitat d’aquest contracte de subministrament seran els que s’estableixin a la regulació vigent en cada moment i, en especial, els de l’article del Reial Decret 1955/2000.

15.FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. No respondran el Client i el Comercialitzador de l’incompliment del Contracte de Subministrament en casos de força major i, en especial, si existeix la impossibilitat per part del Comercialitzador d’adquirir o fer arribar l’energia elèctrica al Client, per causes no computables a ell, o per intervenció directa o indirecta de tercers. Excepte en els casos d’incompliment dolós, i subjecte al que en el cas estableixi sobre això i de manera imperativa la normativa vigent en tot moment, cap de les parts serà responsable de l’altra per danys indirectes o lucre cessant derivats de l’incompliment del present Contracte. En cap cas respondrà el Comercialitzador dels danys i perjudicis ocasionats al Client o tercers que no siguin directament imputables al Comercialitzador i, en particular, de la interrupció del subministrament per causes que no siguin imputables i dels derivats d’actuacions d’altres subjectes dins del sistema elèctric. Tota responsabilitat derivada de deficiències en la qualitat de l’energia elèctrica i continuïtat del servei seran exigibles per part del client al titular de la xarxa, transportista i/o distribuïdor encarregats de l’entrega de l’energia elèctrica, a no ser que aquestes deficiències derivin directament del comportament dolós o culpós del Comercialitzador.

16.CESSIÓ/SUBROGACIÓ DEL CONTRACTE. El client podrà cedir el contracte a un tercer d’anàlogues característiques subjectives, el qual es subrogarà a totes les obligacions i drets, sempre que (I) el client estigui al corrent de pagaments, (II) ho comuniqui fefaentment al Comercialitzador, i (III) la cessió sigui expressament consentida tant pel Cessionari com pel Comercialitzador. La sol·licitud de canvi de titularitat s’enviarà amb les signatures conjuntes del Client i del nou titular al Comercialitzador al document de Canvi de Titularitat. El Comercialitzador serà qui gestionarà davant l’Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte d’Accés, a l’efectivitat de la qual quedarà condicionat el mencionat traspàs.

17.NOTIFICACIONS I VARIS 17.1 La notificació de les factures, així com altres informacions de caràcter informatiu general, es realitzaran posteriorment per correu electrònic a la direcció indicada a les Condicions Particulars. El correcte manteniment d’aquest correu és responsabilitat del Client. En cas que el Client desitgi rebre comunicacions per correu ordinari en paper, Aquí Energia es reserva el dret a facturar el cost que aquests enviaments puguin comportar. 17.2 A excepció dels casos indicats a 17.1, tota notificació o informació que hagi de remetre una Part a l’altra en relació al present Contracte es realitzarà per enviament certificat o per altre mitjà equivalent que permeti deixar constància del seu enviament i contingut, com correu electrònic i serà enviada al destinatari a la direcció i números de contacte indicats a les Condicions Particulars. 17.3 La declaració de qualsevol d’aquestes Condicions Generals com a invàlida o ineficaç afectarà a la validesa o eficàcia de la resta, que continuaran essent vinculants per a les Parts, que es comprometen en aquest cas a substituir la clàusula afectada per una altra vàlida d’efecte equivalent segons principis de bona fe i equilibri de contraprestacions. La renúncia per qualsevol de les Parts a exigir en un moment determinat l’incompliment de qualsevol de les Condicions Generals aquí estipulades no implicarà una renúncia de caràcter general ni crearà un dret adquirit per l’altra part.

18. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ. 18.1 Totes les discrepàncies o controvèrsies que puguin sorgir en relació a aquest Contracte es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Reus, exceptuant aquells supòsits en els que es disposi una altra cosa de forma imperativa per la normativa aplicable a aquest efecte; en aquest cas

s’atendrà als que estableixi la mateixa. El present Contracte es regirà i interpretarà a tots els seus extrems per les lleis espanyoles. 18.2 Aquí Energia està adherida a la JUNTA ARBITRAL DE CONSUM, oferint al Client la possibilitat de resoldre les discrepàncies o controvèrsies per la via de la mediació o arbitratge sense necessitat d’intervenció als Jutjats i Tribunals.

19. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d’Abril de 2016, el client autoritza de forma expressa a AQUÍ ENERGIA, S.L. l’ús de les dades per la tramitació de les seves dades facilitades al present contracte, al fitxer CLIENTS, titularitat i responsabilitat del qual correspon a AQUÍ ENERGIA, S.L. amb NIF B55639637, domiciliat a C/Pròsper de Bofarull, 5 CP 43202 Reus (Tarragona), que garanteix la seva seguretat i tractament confidencials amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el Client. Així mateix, el Client conscient de la gravació i, en el seu cas, de les trucades telefòniques que realitzi a números de telèfon d’AQUÍ ENERGIA, SL als efectes de control d’acceptació de l’oferta, qualitat de les trucades, gestió de les incidències i de les reclamacions. Totes les dades recaptades, així com els anteriors tractaments, són imprescindibles per a l’execució i normal desenvolupament del contracte. El Client, en cas que es produeixi alguna variació en les dades facilitades a AQUÍ ENERGIA, SL per al seu tractament, de conformitat amb el previst a la present clàusula, ho notificarà a AQUÍ ENERGIA, SL per a que procedeixi a realitzar la modificació. De la mateixa manera el Client dóna el seu consentiment per al tractament de les dades contingudes al fitxer a aquelles empreses la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació del servei. Qualsevol altra informació de les dades de caràcter personal continguts al fitxer, requerirà el consentiment del Client. El Client, a la vegada, dona expressament el seu consentiment a que les dades personals que hagi facilitat quedin incorporades al fitxer, titularitat i responsabilitat del qual correspon a AQUÍ ENERGIA, SL amb la finalitat de mantenir la relació comercial, rebre informació sobre ofertes de caràcter energètic, dels productes, publicitat de productes i serveis de l’empresa, que poden ser consultats a https://www.aquienergia.com.

Si el client no desitja que les dades siguin tractades per AQUÍ ENERGIA, SL amb la finalitat promocional, podrà indicar-ho marcant la casella habilitada per a aquest efecte, al final d’aquest document o comunicar-ho a AQUÍ ENERGIA, SL pels mitjans indicats.

D’acord amb la normativa vigent de la RPGUE, si no es desitja que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat podrà comunicar-nos-ho en qualsevol moment, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació i, en el seu cas, oposició, mitjançant comunicació escrita al Comercialitzador, indicant A/A: Protecció de dades; a la següent direcció: C/Pròsper de Bofarull, 5 CP 43202 de Reus (Tarragona), España, o mitjançant el fax o correu electrònic indicats.

[ ] NO desitjo rebre publicitat ni comunicacions comercials dels productes i serveis de l’empresa.
En qualsevol cas, el client podrà exercir els seus drets d’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ, dirigint la seva sol·licitud per escrit a AQUÍ ENERGIA, SL, mitjançant fax o correu electrònic a les direccions recollides a l’encapçalament.